ZICHT OP DE ZORGMARKT

ZICHT OP DE ZORGMARKT

Wij onderzoeken uitvoerig uw zorgmarkt in het buurland, maken gewenste inventarisaties en vatten dit in een voor uw vraag samenhangend bericht samen. Op deze wijze formuleren wij mogelijkheden en barrières en stellen aan de hand van onze analyse een concreet plan van aanpak voor.

 

OPDRACHTEN

 

Innovatief inkopen van medische hulpmiddelen naar Duits model

eurohealthconnect heeft in nauw contact met het gezondheidsministerie van Noordrijn-Westfalen een brede inventarisatie naar inkoop van medische hulpmiddelen in Duitsland uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de steeds terugkomende vraag en interesse van verschillende Nederlandse zorginstellingen uit het EHC netwerk naar goedkoper inkopen in Duitsland. Lees meer

Al langere tijd was bekend, dat het prijspeil van medische hulpmiddelen in Nederland erg hoog ligt. Door studie van Ecorys eind 2011 in opdracht van NMa en VWS, werden zelfs prijsverschillen met buurland Duitsland van 30% tot 40% genoemd. Tevens kwamen aanbevelingen tot transparanter, slagvaardiger en professioneler inkopen, door zich vanuit Nederland wellicht bij grotere Europese inkoopverbanden aan te sluiten.

In 2012 heeft eurohealthconnect met haar brede zorgnetwerk geïnventariseerd hoe haalbaar dit soort ideeën zouden zijn. Op basis van een veldonderzoek naar inkopen naar Duits model en in contact met de Universiteit Münster (Center for Hospital Management - prof. dr. dr. von Eiff) en gesprekken in heel Duitsland met verschillende zorginstellingen en inkooporganisaties, is er een duidelijk beeld ontstaan over de enorme verschillen in inkoop tussen Nederland en Duitsland. Ook binnen Duitsland zijn er verschillen tussen inkopen (puur op prijs) en innovatief inkopen (prijs als onderdeel van gehele proces, TCO). Punt van overeenkomst over de hele linie was dat prijzen van medische hulpmiddelen in Duitsland daadwerkelijk een heel stuk lager liggen. Het zal zeker lonend zijn de Duitse expertise op het vlak van innovatief inkopen hier in Nederland in de markt proberen om te zetten.

In samenwerking met een grote zeer ervaren Duitse niet-winstgeoriënteerde inkooporganisatie zal in een volgende stap middels kennisoverdracht en ziekenhuispilots bekeken worden, hoe deze Duitse kennis en ervaring ín en áán Nederlandse organisaties kan worden overgedragen en hoe de markt voor medische hulpmiddelen ín Nederland kan worden ontwikkeld.

Rapportage over revalidatiezorg in het grensgebied van de EUREGIO

In de grensoverschrijdende traumaregio van ‘TraumaNetzwerk NordWest’ komt het met enige regelmaat voor dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een Duitse patiënt in geval van spoedeisende zorg het Medisch Spectrum Twente in Enschede is. In verschillende gevallen worden deze Duitse patiënten tijdens hun Nederlandse ziekenhuisopname ook al door artsen van het revalidatiecentrum Het Roessingh behandeld. Dan zou het toch logisch zijn, deze patiënten aansluitende in het Roessingh te laten revalideren. Maar hoe zit dat dan? En…wat is mogelijk? Lees meer

Voor revalidatiezorg over de grens is er geen duidelijk geëffend pad met informatie en mogelijkheden. Daarom deed eurohealthconnect in opdracht van Het Roessingh in Enschede een inventarisatie. De centrale vraag in dit bericht was, of patiënten uit Duitsland c.q. uit het Duitse EUREGIO gebied in aanmerking kunnen komen voor revalidatie in Het Roessingh en hoe de betaling door Duitse betalende instanties voor revalidatie in dit geval dan georganiseerd is dan wel georganiseerd kan worden. Een enerzijds inhoudelijk en anderzijds financieel-verzekeringstechnisch bericht op zoek naar mogelijkheden voor de Duitse patiënt tot multidisciplinaire behandeling net over de grens in Het Roessingh.

Advies over (proces)ondersteuning voor de NRW-NL gezondheidseconomie

Op aanvraag van het Gezondheidsministerie uit Noordrijn-Westfalen heeft eurohealthconnect en De Zorgambassade een gezamenlijk voorstel uitgewerkt, waarin concrete stappen voor grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van de NRW-NL gezondheidseconomie worden beschreven. Lees meer

Het doel ervan is, het enorme potentieel van gezondheidseconomie in het directe grensgebied van beide landen optimaler te benutten. Noordrijn-Westfalen heeft meer dan 300 kilometer grens met Nederland. Dit vertegenwoordigt een gebied met uiterst interessante mogelijkheden voor informatie-uitwisseling (bv. good practices), netwerken (bv. concollega’s uit het buurland leren kennen), grensoverschrijdende oplossingen (bv. door samenwerking meer en betere behandeling kunnen bieden) en grensoverschrijdende mobiliteit voor medische behandeling (bv. dichter bij huis of bij kortere wachtlijsten). Het uitgebreide, verbeterde behandel- en zorgaanbod en de internationale R&D projecten kunnen tot verbluffende grensoverschrijdende samenwerking en synergie leiden, die de gezondheidseconomiën van de aangrenzende gebieden in beide landen een belangrijke impuls geven.

Prijsonderzoek DBC- DRG aan de hand van dotter en bypassoperaties

In opdracht van het Thoraxcentrum Twente, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben wij aan de hand van twee behandelingen -dotter en bypass- representatief de gemiddelde behandelprijzen, die in Duitsland en in Nederland voor deze behandelingen gerekend mogen worden, uitgerekend. Lees meer

Hiermee werd inzichtelijk, welke verschillen en overeenkomsten er in de kostenstructuren voor beide landen waren. Daarnaast bevat het bericht uitvoerige informatie over de financiering van ziekenhuizen in Duitsland en de Duitse DRG-bekostigingssystematiek.

Verkenning van grensoverschrijdende mogelijkheden in Nederlandse euregionale zorgmarkt voor slaapstoornissen

In opdracht van een Duits slaapcentrum uit het grensgebied heeft eurohealthconnect in dit bericht een precieze kijk op het zorgaanbod rondom slaapstoornissen in Nederland verschaft.
Lees meer

Tevens is er een overzicht opgesteld dat gaat van algemene informatie over werkwijzen van slaapcentra in Nederland, afzonderlijke centra in het directe grensgebied tot kosten en vergoeding van de behandeling. Afsluitend wordt een voorstel met stappenplan voor mogelijke grensoverschrijdende activiteiten gedaan.

 

Inventarisatie van de regionale Duitse zorgverzekeraars

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Thoraxcentrum, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben opgesteld, bevat een inventarisatie van de Duitse zorgverzekeraars in het grensgebied van de EUREGIO. Lees meer

Na algemene informatie over het Duitse zorgverzekeringsveld, volgt een opsomming van de in totaal 50 zorgverzekeraars uit het Duitse grensgebied met de complete contactdata van de regionale en bovenregionale filialen.

Rapportage over traumazorg in het Duitse grensgebied van de EUREGIO

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Traumacentrum Euregio, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, gaat over de organisatie van de ambulancediensten en de trauma- en spoedeisende zorg aan de Duitse kant van de grens. De nadruk ligt op de 3 grensgebieden in de Duitse EUREGIO: Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken en Kreis Steinfurt. Lees meer

Er wordt uitvoerig beschreven welke organisaties in Duitsland voor spoedeisende hulp verantwoordelijk zijn en hoe zij zijn opgebouwd en functioneren. Vervolgens komen ook de verschillende opleidingen, het Duitse Notarzt-systeem en de personeelssamenstelling op de Duitse ambulances ter sprake. Per Kreis worden de verschillende uitvoerende ambulancediensten, de meldkamers evenals de relevante ziekenhuizen en hun contactpersonen genoemd.