UMCG

UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)

 

OPDRACHTEN

Halfjaarlijkse projectmeetings

In het kader van de twee INTERREG VA-projecten "EurHealth-1Health" en "health-i-care" organiseert en begeleidt eurohealthconnect de regelmatige bijeenkomsten voor de 50 organisaties van de projectpartners die afwisselend langs de grens in Duitsland en Nederland plaatsvinden. Lees meer

In totaal komen daar in twee dagen ongeveer 100 deelnemers bijeen die samenwerken in veel verschillende werkpakketten rond infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie. Tijdens de meetings worden de projectdeelnemers door de projectleider, prof. dr. Alex W. Friedrich, geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het project en hebben ze de mogelijkheid om hun eigen activiteiten te presenteren. De intensieve uitwisseling tijdens de projectmeetings bevordert de grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking die ook na afloop van het project zal voortduren. Project Meetings - Impressions (pdf).

 

Management-Office voor het INTERREG V A-Project „EurHealth-1Health: Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“


eurohealthconnect werkt in het INTERREG V A-Project „EurHealth-1Health: Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“ als Management-Office nauw met de leadpartner van het project – UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) – samen. Daarbij ondersteunt het Management-Office de leadpartner in de volledige uitvoering en afhandeling van alle administratieve en financiële taken. Deze omvatten regelmatige project-inhoudsrapportages, declaraties, organiseren van evenementen, de website, contact met projectpartners, PR-maatregelen, databases, enz. Lees meer

Alle activiteiten van het project „EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“ zijn gericht op één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg: de bestrijding van levensgevaarlijke infecties die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Hierbij moet stevig op het ontstaan van antibioticaresistente worden ingezet. Dit is slechts met behulp van een geïntegreerd „1Health“- concept mogelijk: de gezondheid van mens en dier is namelijk direct gerelateerd en wordt beïnvloed door het milieu.
Vooral bij infectieziekten wordt duidelijk dat de gezondheid van mens en dier met elkaar verbonden is: problemen met dezelfde zeer resistente micro-organismen en de daarmee samenhangende antibioticaresistentie treden zowel bij mensen- als dierenpopulaties op. Het gebruik van antibiotica bij mens en dier leidt tot emissies van antibiotica en het aantreffen van antibioticaresistentie in rioleringssystemen en oppervlaktewater. Grens- en sector overschrijdende samenwerking is daarom van groot belang.
Meer informatie over het project en de activiteiten in de werkpakketten is te vinden op de website www.eurhealth-1health.eu
De belangrijkste informatie over het project is te vinden in de fact sheet van het project.

Management-Office voor het INTERREG V A-Project „health-i-care: innovations for safer healthcare“

eurohealthconnect werkt in het INTERREG V A-Project „health-i-care: innovations for safer healthcare“ als Management-Office nauw met de leadpartner van het project – UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) – samen. Daarbij ondersteunt het Management-Office de leadpartner in de volledige uitvoering en afhandeling van alle administratieve en financiële taken. Deze omvatten regelmatige project-inhoudsrapportages, declaraties, organiseren van evenementen, de website, contact met projectpartners, PR-maatregelen, databases, enz. Lees meer

 Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. In het kader van health-i-care werden 30 innovatieconsortia samengesteld. Deze consortia bestaan steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit kennisinstellingen en het gezondheidswezen. Binnen deze consortia worden hiervoor vraaggerichte innovaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden medische voorlichting & training/eHealth, diagnostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth, medische(e) technologie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.

Meer informatie over het project en de activiteiten in de werkpakketten is te vinden op de website www.health-i-care.eu

De belangrijkste informatie over het project is te vinden in de fact sheet van het project.

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG V A-project “health-i-care”

eurohealthconnect heeft deze INTERREG projectaanvraag voor de leadpartner UMCG geheel uitgewerkt en conform INTERREG VA richtlijnen (InterDB) ingediend.
Lees meer

eurohealthconnect heeft gezorgd voor het coördineren van alle projectpartners, het verzamelen, redactioneel bewerken en INTERREG conform opstellen van zowel de complete aanvraagtekst als ook de gehele budgetplanning (overkoepelend en per partnerbudget). Het project is eind 2015 goedgekeurd. In dit project werken Duitse en Nederlandse partners uit health, science en business in 30 verschillende consortia samen aan de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden.

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG V A-project “EurHealth-1Health”

eurohealthconnect heeft deze INTERREG projectaanvraag voor de leadpartner UMCG geheel uitgewerkt en conform INTERREG VA richtlijnen (InterDB) ingediend.
Lees meer

eurohealthconnect heeft gezorgd voor het coördineren van alle projectpartners, het verzamelen, redactioneel bewerken en INTERREG conform opstellen van zowel de complete aanvraagtekst als ook de gehele budgetplanning (overkoepelend en per partnerbudget). Het project is begin 2016 goedgekeurd. Alle projectactiviteiten zijn gericht op het thematische speerpunt betreffende de bestrijding van infecties, die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), en op het voorkomen van antibioticaresistentie bij mens en dier alsmede verlaging van de daarmee verbonden risico’s voor patiënten en de volksgezondheid. In dit project werken experts uit de humane en de diergeneeskunde grens- en sectoren overstijgend samen.

Coördinatie van de vertaling en eindredactie van het Duitse boek “Das Ende der Antibiotika” van Rinke van den Brink

In 2015 is de Duitse uitgave van het boek “Het einde van de antibiotica – hoe bacteriën winnen van een wondermiddel” verschenen. Auteur van dit boek is Rinke van den Brink, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. eurohealthconnect heeft het gehele Duitse uitgavetraject gecoördineerd, van de vertaling tot de eindredactie. Lees meer

Wij hebben gezorgd voor vertalen, redigeren, corrigeren en aansluitend presenteren van het boek tijdens bijeenkomsten en persconferenties. De Duitse uitgave is helemaal bijgewerkt voor Duitse lezers, werd met twee hoofdstukken uitgebreid en bevat een voorwoord van prof. dr. Alex W. Friedrich, hoofd Medische Microbiologie UMCG.

Bestelling: www.bod.de

Organisatie van het eerste Nederlands-Duitse symposium van het “EurSafety Health-net“ project met internationale sprekers

Van 7-9 december 2011 heeft in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het eerste Nederlands-Duitse symposium van het “EurSafety Health-net“ project plaatsgevonden met het thema: “Grensoverschrijdende patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties”. eurohealthconnect is in het kader van haar activiteiten als Management-Office voor het EurSafety project uitgebreid redactioneel, inhoudelijk en logistiek bij de organisatie van dit driedaagse symposium betrokken geweest. In totaal hebben rond 300 deelnemers aan het symposium deelgenomen. Lees meer

Voor de opening ceremony en de persconferentie op 7 december in het Groningse Academiegebouw waren de staatssecretarissen van de gezondheidsministeries van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, evenals de (plaatsvervangende) directeuren van twee Euregio’s aanwezig. Tijdens het aansluitende driedaagse vaksymposium in het UMCG hebben meer dan 30 experts uit vijf Europese landen komend vanuit instituten als ECDC (Zweden), RIVM, IGZ over thema’s rondom infectiepreventie en patiëntveiligheid verhelderende en informatieve lezingen gegeven. Na en tussen de plenaire presentaties bood het programma voor de deelnemers goede mogelijkheid tot netwerken en kennismaken in de gastvrije ambiance van het UMCG.

Conclusie: Het grensoverschrijdende EurSafety netwerk beschermt patiënten tegen gevaarlijke infecties en zorgt hiermee voor veilige behandelingen. “Bacteriën en virussen kennen geen grenzen, daarom moeten wij gezamenlijk met onze buurlanden aan afspraken over veilige patiëntenzorg werken. Alleen kunnen wij het probleem niet oplossen, maar sámen beschermen wij mensenlevens”, aldus prof. dr. Alex W. Friedrich, projectleider van EurSafety Health-net en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie UMCG.

Download hier het persbericht over het EurSafety symposium (pdf)

eurohealthconnect maakt aansprekende programmaboekjes ter ondersteuning van uw symposium of bijeenkomst. Op die wijze hebben de bezoekers altijd de agenda van de dag bij de hand. Tevens is het bij grote symposia, waar men naar vele sprekers luistert, van belang om tijdens maar ook na afloop een handig naslagboekje te kunnen inzien. Onze ervaring is, dat dit meerwaarde aan een symposium geeft. Voor het driedaags "Eerste NL-D symposium van het 'EurSafety Health-net' project”, dat met 30 sprekers en 350 deelnemers van 7 – 9 dec. 2011 in het UMCG plaatsvond, maakte eurohealthconnect het tweetalig programmaboekje van 90 pagina’s: een aantrekkelijk boekje in leuk formaat. Link programmaboekje

Management-Office voor het prijswinnende Interreg IV A-project "EurSafety Health-Net – Euregionaal Netwerk voor Patiëntveiligheid en Bescherming tegen Infecties"

eurohealthconnect vervulde in het kader van het 6-jarig Interreg IV A Project „EurSafety Health-Net – Euregionaal Netwerk van Patiëntveiligheid en Preventie tegen infecties“ de rol van Management-Office. Het eerste projectjaar was dit in opdracht van het UKM (Universitätsklinikum Münster) en de daaropvolgende 5 jaar voor het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Lees meer

Ons kantoor fungeert in de rol van Management-Office als centraal contactpunt voor de projectleiding en alle projectdeelnemers. Wij ondersteunen de projectleiding bij alle coördinerende, organisatorische, administratieve en financiële werkzaamheden, die onderdeel van het project zijn. Daarbij horen taken als organisatie van bijeenkomsten, de voorbereiding van de projectdeclaraties, het opstellen en onderhouden van databestanden (bv. contactdata), het opstellen van handboeken, het bewaken van deadlines, het vinden van partners binnen de verschillende workpackages, e.a.

Het voornaamste doel van het EurSafety Health-net project was het verhogen van de patiëntveiligheid en de preventie tegen infecties. Concreet betekent dit enerzijds, de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren om mensen te beschermen tegen infecties als H1N1. Anderzijds ging het erom het infectiegevaar, waaraan patiënten tijdens behandelingen blootgesteld worden, te verkleinen. Hierbij speelde in het bijzonder de bescherming tegen bacteriën met antibioticaresistentie (bv. MRSA) een centrale rol, te meer de kans in Duitsland hierop tot 20 keer groter is dan in Nederland.

Het project "EurSafety Health-net" is in 2016 succesvol afgerond; de activiteiten van "EurSafety Health-net" zoals het verstrekken van kwaliteitskeurmerken wordt duurzaam voortgezet vanuit de stichting "EurSafety Health-net".

Het innovatieve grensoverschrijdende project “EurSafety Health-net“ heeft de Gesundheitspreis NRW 2012 mogen ontvangen uit handen van de gezondheidsminister van Noordrijn-Westfalen. U vindt hier een (Duitstalig) persbericht over deze prijs.

Uitgebreide informatie over het project en de voortdurende activiteiten vindt u op de website www.eursafety.eu

eurohealthconnect schrijft ook inhoudelijke rapportages over (INTERREG) projecten. Na inventarisatie van het beoogde informatiedoel en de doelgroep met de opdrachtgever, vormt het team van eurohealthconnect in nauw contact met de designer/drukker ideeën over vormgeving en afmeting. Op efficiënte wijze worden de betrokken projectpartners naar werkzaamheden, feitelijke juistheden en citaten gevraagd en wordt het geheel in zo’n vorm gevat, dat de inhoud kleur krijgt. eurohealthconnect beheert rapportagetrajecten tot aan de fotograaf aan toe, die de in de rapportage besproken projectpartners in hun eigen werkomgeving van laboratorium, ziekenhuis of universiteit treffend op foto vastlegt. Desgewenst houdt het team in de opzet van het bericht rekening met de PR-regels van mogelijk betrokken subsidie-instanties. eurohealthconnect voert de redactie en eindredactie van zulke rapportages uit en zorgt voor een tijdige levering bij de opdrachtgever.

Voor het INTERREG IV A-project “EurSafety health-net” maakte eurohealthconnect een tweetalig handboek in een aantrekkelijke uitgave van 100 pagina's.